Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden - Proden BV

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Proden ter zake van Goederen van welke aard ook en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen Proden en Klant. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Proden alleen bindend indien en voor zover deze door Proden uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.

Onze Goederen zijn zeer gevarieerd. Daarom zijn er aanvullende voorwaarden van toepassing. Aanvullende voorwaarden zijn beschikbaar bij de betreffende dienst en deze aanvullende voorwaarden maken deel uit van jouw Overeenkomst met ons als je de betreffende Goederen gebruikt. Er kunnen meerdere aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

Met een hoofdletter geschreven termen hebben de betekenis zoals in het eerste artikel vermeld.

Artikel 1. Definities van gebruikte termen

In deze Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden wordt verstaan onder:

● Proden: de Besloten Vennootschap Proden, handelend onder de handelsnaam “Proden”, gevestigd te Ottergemsesteenweg 310, 9000 Gent, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BTW BE 0737.733.203.

● Proden Website: de website van Proden, bereikbaar via de domeinen www.proden.be en aanverwante subsites.

● Goederen of Diensten: de producten of diensten die Proden aan Klant zal leveren krachtens een Overeenkomst. Proden handelt in diensten rond algemene verbouw, bouw en renovatie van dakwerken. Verder handelt Proden in isolatie, schrijwerken, afbraakwerken, ontmossing, gevelwerken, zolder inrichting, CV en sanitair.

● Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.

● Klant: de natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) met wie Proden een Koopovereenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Proden daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgena(a)m(en).

● Consument: een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

● Materialen: alle bouwmaterialen dewelke nodig zijn om onze Goederen en Diensten te kunnen leveren.

● Werf: De locatie waar de Diensten of Goederen van Proden zullen worden opgeleverd.

● Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Proden en de Klant op grond waarvan Proden Goederen levert aan de Klant.

● Schriftelijk: naast papieren geschriften ook e-mail en aanvaardingen in het Account van Klant, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

● AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening.

● Persoonsgegevens: ‘persoonsgegevens’ zoals gedefinieerd in de AVG.

● Verwerker: ‘verwerker’ zoals gedefinieerd in de AVG.

● Verwerking: ‘verwerking’ zoals gedefinieerd in de AVG.

● Verwerkingsverantwoordelijke: ‘verwerkingsverantwoordelijke’ zoals gedefinieerd in de AVG.

Artikel 2. Offertes

Alle offertes uitgaande van Proden zijn geldig voor een termijn van 14 kalenderdagen, tenzij door Proden Schriftelijk anders is vermeld of de offerte Schriftelijk wordt ingetrokken. Elke offerte kan door Proden worden herroepen. Indien het aanbod door de Klant nog niet is aanvaard, kan herroeping te allen tijde geschieden.

Modellen en monsters getoond op onze website of fysiek zijn voorbeelden, het finaal product kan hiervan steeds afwijken.

De aanvaarding van de offerte houdt automatisch de aanvaarding in van alle Algemene Verkoopvoorwaarden in de (eventuele) offerte van Proden, inclusief eventueel van toepassing zijnde aanvullende verkoopvoorwaarden.

Offertes worden geverifieerd bij aanvang of tijdens de werken en kunnen verrekeningen tot gevolg hebben. Gedurende of op het einde van de werkzaamheden zal steeds een exacte opmeting van de werken worden verricht. Aan de hand van deze opmeting wordt het saldo van de werken berekend. Het door de Klant te betalen saldo in de offerte betreft de totale rekening van de werken, verminderd met eventuele betaalde voorschotten.

De in een offerte of prijsbestek vermelde prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Bijkomende werken zullen verrekend worden aan €45,00 excl. BTW per uur. Proden heeft het recht de prijzen aan te passen ten gevolge van koerswijzigingen op de internationale markten.

Alle bijkomende kosten zoals vervoer, verzekering, administratiekosten, verpakking, installatie en aankoppeling, evenals de kosten voor het benodigde toebehoren zijn voorzien in de offerte.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van bevestiging van inbezitname van de correcte opmetingen ter plaatste bij de Klant. De Klant heeft de mogelijkheid om de opmetingen voor de plaatsing van de Goederen op voorhand door te sturen of deze te laten opmeten door een door Proden aangestelde expert. Hoe dan ook, de Overeenkomst komt pas tot stand na de bevestiging van Proden van de correcte opmetingen door de expert, aangesteld door Proden. Bevestiging kan elektronisch (via de website of per e-mail) , schriftelijk (per brief naar onze maatschappelijke zetel) of mondeling plaatsvinden. Klant kan de Goederen of diensten direct vanaf de Proden Website aanvragen.

De Overeenkomst ontstaat op het moment waarop aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

● Klant heeft een Offerte, de Algemene Voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden van Proden ontvangen.

● Proden bevestigt de ontvangst van de correcte relevante gegevens, zoals maar niet beperkt tot opmetingen, oppervlakte, faciliteiten, enzovoort. Indien de gegevens een op objectieve criteria gestoelde prijswijziging ten opzichte van de originele Offerte verantwoorden, zal Proden de Klant een aangepaste Offerte bezorgen.

● Klant heeft de Offerte Schriftelijk of electronisch via ons facturatieprogramma aanvaard en aangegeven de Algemene Voorwaarden, de aanvullende voorwaarden en het privacybeleid te hebben ontvangen, van de inhoud kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

● Klant heeft de Offerte getekend terugbezorgd aan Proden.

● Proden heeft de Offerte ontvangen en aanvaard via een elektronische bevestigingsmail aan de Klant.

● Indien de opmetingen een op objectieve criteria gestoelde prijswijziging ten opzichte van de originele Offerte verantwoorden, zal Proden de Klant een aangepaste Offerte bezorgen.

Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst kunnen alleen Schriftelijk geschieden. Een Overeenkomst mag enkel worden aangegaan door een bij wet meerderjarige Klant.

Indien de Klant na het tekenen van de offerte, de Overeenkomst éénzijdig herroept, zal de Klant Proden een annulatievergoeding verschuldigd zijn van 15% van het door beide partijen goedgekeurde offertebedrag. Omgekeerd, zal Proden een gelijke schadevergoeding aan de Klant verschuldigd zijn bij éénzijdige verbreking door Proden van de Overeenkomst.

Let op, de Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn zoals op maat gemaakte meubilair, deuren en andere Goederen.

Artikel 4. Levering

De aanduiding van het leveringsadres en de leveringswijze valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant. Indien op deze plaats niemand aanwezig is om de Goederen of Diensten in ontvangst te nemen bij levering, wordt de levering verondersteld conform te zijn met de vermeldingen vervat in de leveringsbon. De levering geschiedt in de bouwplaats of de woning door de Klant aangeduid bij de bestelling.

De opgegeven leverings-en plaatsingstermijn, zelfs in geval van vermelding van een vervaldatum, is slechts benaderend. Vertraging bij levering en /of plaatsing kan nooit aanleiding geven tot vernietiging van bestelling of weigering van de levering.

Wijzigingen aan de bestelling in opdracht van de Klant betekenen automatisch dat de initieel vooropgestelde leveringsen plaatsingstermijnen vervallen.

Onze werken worden opgeleverd op datum van de beëindiging van onze werkzaamheden en leveringen, ongeacht eventuele kleine regularisaties, afstelwerkzaamheden en herstellingswerken dewelke nadien door onze diensten nog zouden moeten uitgevoerd worden.

De werken worden automatisch goedgekeurd door de medecontractant indien wij geen schriftelijke reclamaties ontvangen binnen de 8 dagen na facturatie, geacht ontvangen te zijn binnen de 5 dagen na factuurdatum. De voorbehoudsloze ingebruikneming door de medecontractant brengt dezelfde goedkeuring teweeg.

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst

Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Proden deze naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen.
Door Proden opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking en kunnen nimmer als fatale termijnen gelden. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Indien de overeengekomen levertijd wordt overschreden of indien de overeengekomen levertijd dreigt te worden overschreden, zal Proden de Klant daarvan in kennis stellen.

Indien de overschrijding van een overeengekomen levertijd wordt veroorzaakt door overmacht wordt de overeengekomen levertijd verlengd met de tijd dat de overmacht duurt. Proden is in geval van overmacht tevens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Proden het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zoals de levering, plaatsing, installatie, garantie en onderhoud van de Diensten of Goederen. Het is deze derde die de verantwoordelijkheid draagt voor de correcte levering, plaatsing en garantie. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van Klant, tenzij anders overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten waarbij wordt gestipuleerd dat Proden waarvoor wij in voorkomend geval aansprakelijkheid zullen opnemen onder voorbehoud van regres lastens de onderaannemers.

Proden zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand per e-mail, tijdens reguliere kantooruren. De klantendienst van Proden is bereikbaar voor vragen via e-mail op info@proden.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden binnen maximaal 7 kalenderdagen na ontvangst van de definitieve levering.

Alle wijzigingen in de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Klant, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Klant.

Artikel 6. Overdracht van risico en eigendom van Goederen

In afwijking van artikel 1583 Burgerlijk Wetboek blijven alle Goederen eigendom van Proden tot volledige betaling van alle factuurbedragen, inclusief kosten, intresten, schadebedingen en eventuele belastingen. De Klant draagt de risico’s vanaf het sluiten van de Overeenkomst. Proden behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor deze onbetaalde Goederen terug te eisen, waar zij zich ook mogen bevinden, zonder enig verhaal of verzet van de Klant. Tijdens deze periode neemt de Klant de plichten en de verantwoordelijkheid van bewaarder op zich voor de geleverde Producten en hij verbindt er zich bijgevolg toe deze te bewaken en te verzekeren tegen alle oorzaken van beschadiging, vernietiging, diefstal, brand, verlies, enzovoort.

De eigendomstitel op, en het risico dat verbonden is aan, de Goederen en/of Diensten gaan over op de Klant na (i) Levering ervan of, waar nodig, installatie of montage, (ii) aanvaarding ervan door de Klant en (iii) door overschrijving na definitieve incasso van de bedragen. Indien de Goederen en/of Diensten door de Klant worden geweigerd na Levering, blijven het risico en de eigendomstitel bij Proden.

Noch het gebruik van het geheel of een deel van de geleverde Goederen en/of Diensten, noch de ondertekening van enig document ter bevestiging van ontvangst, impliceert dat niet-conforme Goederen en/of niet-conforme Diensten werden aanvaard.

De Klant heeft het recht om alle niet-conforme Goederen en/of Diensten te weigeren binnen de vijf (5) dagen na ontvangst ervan (bij zichtbare gebreken) of na vaststelling van het gebrek (bij verborgen gebreken) door een expert aangeteld door Proden of de door Proden gemachtigde persoon.

Proden heeft het recht om (kosteloos voor Proden) een vervanging van de Goederen of Diensten of terugbetaling van de reeds betaalde sommen te vragen.

Artikel 7. Verplichtingen van de Klant

De Klant is gehouden al datgene te verrichten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt de Klant er zorg voor dat alle gegevens waarvan Proden aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Goederen, tijdig aan Proden worden verstrekt. De termijn waarbinnen Proden de Overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door Proden zijn ontvangen.

Indien de Klant voor het specifieke gebruik dat hij aan de Goederen geeft of beoogt te geven enige vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient de Klant zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. De Klant garandeert ten opzichte van Proden dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Goederen door de Klant.

De Klant dient tijdens de gehele duur van de Overeenkomst te voorzien in:

● Ruimte waar er gewerkt zal worden, moet worden vrij gemaakt zodat er vlot gewerkt kan worden en minder kans is op beschadiging;

● Warm / koud water;

● Elektriciteit (220v/16amp);

● Permanente toegang tot de zekeringskast;

● Permanente toegang tot een toilet. Indien er geen toegang is, of er werd geen toilet voorzien, zal er door Proden één (1) toilet worden voorzien op kosten van de klant. Dit betreft een extra-kost, dewelke op de eindfactuur zal worden aangerekend;

● Vrije toegang tot de Werf, namelijk deze dient bereikbaar te zijn met een vrachtwagen op een 2 meter vrije zone over de lengte van de te bepleisteren gevels;

● Een plaats om materialen te stockeren. Indien noodzakelijk zal er door Proden een oplossing gezocht worden op kosten van de klant. Dit betreft een extra-kost, dewelke op de eindfactuur zal worden aangerekend.

● Parkeermogelijkheid.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst door Proden ontwikkelde Goederen of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Proden of diens licentiegevers. De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Klant deze Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Voornoemde lijdt uitzondering indien onmiskenbaar per abuis is nagelaten aan Klant zo’n recht op uitdrukkelijke wijze te verstrekken.

Tekeningen, plannen, ontwerpen, studies, zonder dat deze opsomming limitatief is, blijven de intellectuele eigendom van Proden. Zij mogen onder geen enkel beding door de Klant op enige wijze medegedeeld worden aan derden zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

Tenzij indien en voor zover Schriftelijk anders is overeengekomen, is het Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit deze Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.

Het is Proden toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens Materialen. Indien Proden door middel van technische bescherming deze Materialen heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaalt.

Artikel 9. Prijzen

Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Proden genoemde prijzen in euro en inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Indien een prijs is gebaseerd op door Klant verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Proden het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen. De gewijzigde prijzen zullen betaalbaar zijn door Klant op datum wat in de communicatie wordt vermeld, tenzij Klant gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos en zonder motivering op te zeggen. Opzegging door Klant wegens de gewijzigde prijzen dient Schriftelijk te gebeuren binnen de veertien kalenderdagen die volgen op de kennisgeving van de gewijzigde prijzen.
Voor prijswijziging gelden dezelfde voorwaarden en procedures als voor wijziging van de Goederen en van deze Algemene Voorwaarden en de aanvullende voorwaarden.

Tenzij anders overeengekomen is de dienstverlening grotendeels vooraf betaalbaar. Elke promotie geldt per Klant waarbij promoties onderling niet cumuleerbaar zijn. In geval van misbruik door Klant van promoties, door bijvoorbeeld (maar niet-limitatief) het aanmaken van meerdere accounts, behoudt Proden zicht het recht voor om promoties niet toe te passen.

Herstellingen en interventies dienen vergoed te worden tegen het gebruikelijke en toepasselijke tarief. Indien er tijdens en na de werken beschadigingen door derden worden veroorzaakt, zullen de kosten van de herstelling door Proden worden verrekend in meerwerk. Supplementaire opdrachten (bv stopcontact dat niet geplaatst is, gasleiding die niet in orde is, ...) die de Klant vraagt/bestelt bij Proden, welke buiten de overeenkomst vallen, zullen door Dienstverlener worden aangerekend in regie volgens marktprijzen. Zo de tussenkomst van een controle-of keuringsorganisme voorzien is, vallen de kosten daartoe ten laste van de Klant. De uitvoering der controles dient alsdan te gebeuren door een door beide partijen aanvaarde en erkende instelling, en de tussenkomst van een controle-of keuringsorganisme dient bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk bekend gemaakt teworden door de Klant.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

Proden heeft het recht om in afwijking van deze clausule aangepaste betalingsvoorwaarden af te spreken met de Klant, op voorwaarde dat deze Schriftelijk via mail bevestigd worden.

In principe zal Proden de door Klant verschuldigde bedragen aan Klant als voorschot en bij oplevering factureren. Proden zal rekenend vanaf de goedkeuring van de Offerte een voorschotfactuur uitvaardigen ten belope van 30% op het totaalbedrag. Vervolgens zal Proden een tweede factuur ten belope van 50% van het totaalbedrag uitvaardigen minimaal een week voor de uitlevering van de goederen of Goederen. Na definitieve oplevering van de Goederen zal Proden de laatste resterende 20% factureren aan de Klant. Beide Partijen kunnen middels gezamenlijk akkoord afwijken van deze regeling. De Klant wordt pas eigenaar na volledige betaling van het Goed of de Goederen. Proden mag daarbij elektronische facturen uitreiken. Proden heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de Goederen in rekening te brengen.

Indien de Klant vijftien (15) dagen na de uiterlijke betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. De betalingstermijn van een factuur is de termijn die op de factuur staat aangegeven, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Bij het niet vervullen van de betaling binnen de aangegeven termijn zal Proden een eerste gratis aanmaning verzenden aan de Klant voor onmiddellijke voldoening van het bedrag binnen de 3 werkdagen. Bij ieder daaropvolgende aanmaning zal Proden een bijkomende nalatigheidskost aanrekenen van 10% van het totale factuurbedrag. Indien de Klant in verzuim is, is de Klant het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus. Er zal een procedure in gang worden gezet wegens het schenden van de Algemene Voorwaarden en de Klant is een boete van 15% van het met een minimum van € 250,00 excl. BTW aan Proden verschuldigd zijn, zulks onverminderd het recht van Proden om een volledige schadevergoeding te vorderen en die op de Klant te verhalen.

Een overeenkomst tussen Proden en de Klant zal per direct eindigen. In geval Klant enige verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, is Proden per aangetekende brief, met onmiddellijke ingang en van rechtswege gerechtigd naast opschorting van Goederen geleverde goederen terug te nemen, onverminderd het recht van Proden op vergoeding van schade, gederfde winst en interest. Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door Klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de Goederen schriftelijk te worden bekendgemaakt aan Proden. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen en Goederen in.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Het is uitdrukkelijk tussen partijen bepaald dat al onze contractuele verbintenissen zich verstaan als een middelenverbintenis. Voor onze uitgevoerde werken geldt een vrijwaringtermijn van 1 jaar vanaf de datum van uitvoering onzer werkzaamheden, ongeacht eventuele regularisatiewerkzaamheden na die datum, voor wat betreft eventuele verborgen gebreken dewelke zouden opkomen. In geval er ten gevolge van bewezen gebreken causaal toewijsbaar aan de door ons geleverde prestaties respectievelijk de door ons geleverde materialen schade is ontstaan, of in geval van niet-functioneren of niet behoorlijk functioneren van de door ons geplaatste systemen, kunnen enkel de bouwwaarden, d.w.z. de eenheidsprijzen x de hoeveelheden van de rechtstreekse aangetaste en door ons geplaatste materialen worden verrekend, met uitsluiting van alle andere schade o.a. aan de inboedel, gevolgschade, schade uit diefstal en/of vandalisme, e.d.m.

De Klant ziet af van de mogelijkheid van verhaal op Proden door zijn verzekeraar wanneer deze enige uitkering of vergoeding aan de medecontractant en/of mogelijk andere benadeelde derden heeft uitgevoerd. Proden is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk behoudens in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten. De totale aansprakelijkheid van Proden voor schade geleden door Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Proden van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Proden of diens werknemers is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) die Klant onder de Overeenkomst verschuldigd zal raken. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan vijfduizend (5.000) euro (exclusief btw). Proden is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik door derden van gegevens die Proden in het kader van de nakoming van de Overeenkomst opslaat en/of verwerkt. Proden is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De aansprakelijkheid van Proden wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Proden onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Proden ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Proden in staat is adequaat te reageren. De ingebrekestelling dient binnen 14 kalenderdagen na de ontdekking van de schade te zijn ontvangen door Proden. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Proden.

Klant is jegens Proden aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan.

Klant vrijwaart Proden tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de Goederen door of met toestemming van Klant niet naleven van de gedragsregels in deze Algemene Voorwaarden en de aanvullende voorwaarden. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemers van Klant zijn, maar de Goederen desalniettemin onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van Klant hebben gebruikt. Proden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door derden en/of door de bouwheer en/of de personen in zijn opdracht handelende toegebrachte schade aan het geheel of het gedeelte van de door ons reeds tot stand gebrachte, doch nog niet voltooide leveringen en werkzaamheden, waarbij wij ons het recht voorbehouden om prestaties en leveringen nodig voor het opnieuw in stand brengen van het tot dusver gepresteerde, aan eenheidsprijzen aan de Klant aan te rekenen.

Artikel 12. Overmacht

In geval van overmacht is Proden gerechtigd de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.

Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: tekortkomingen van leveranciers van Proden, die Proden niet kon voorzien en waar Proden diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht; gebrekkigheid van zaken, apparatuur, materiale waarvan Klant het gebruik heeft voorgeschreven; onbeschikbaarheid van personeelsleden (door ziekte of anderszins); overheidsmaatregelen; algemene vervoersproblemen; stakingen; oorlogen; terroristische dreigingen of aanslagen en binnenlandse onlusten. Indien een overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn. Er vindt geen restitutie plaats van de door Klant vooruitbetaalde gelden.

Artikel 13. Duur en opzegging

De duur van de Overeenkomst is die tijdsspanne die nodig is om de Goederen en Diensten te leveren.

Indien een vaste looptijd is afgesproken, mag geen van de partijen de Overeenkomst eenzijdig beëindigen voordat de looptijd is verstreken, behalve als er een bijzondere opzeggingsgrond geldt, zoals hieronder nader is omschreven. Elk der partijen mag een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen. De opzegtermijn vangt aan op de dag volgend op die waarop de opzegging door Proden is ontvangen. Bij opzegging per aangetekende post dient Klant zijn Persoonsgegevens te vermelden.

Proden mag de Overeenkomst per direct Schriftelijk opschorten of opzeggen indien ten minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is:

● Klant is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting.

● Het faillissement van Klant is aangevraagd dan wel Klant in staat van faillissement is verklaard.

● Klant heeft surseance van betaling aangevraagd of verkregen.

● De activiteiten van Klant worden beëindigd of geliquideerd.

● Na het sluiten van de Overeenkomst aan Proden omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat Klant verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen.

● Klant de Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan of heeft verlengd.

Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Proden op Klant onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Klant mag Klant uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door Proden is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Klant toerekenbaar is, heeft Proden recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat.

Het recht tot opschorting in bovengenoemde gevallen geldt voor alle met Klant gesloten Overeenkomsten gelijktijdig, ook als Klant slechts in verzuim is met betrekking tot één Overeenkomst, en onverminderd het recht van Proden op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Indien de Klant een Consument is en de Overeenkomst betrekking heeft op de levering van het niet op maat gemaakte goed, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst binnen veertien dagen na ontvangst van het niet op maat gemaakte goed Schriftelijk te ontbinden. Klant dient het ontvangen goed alsdan binnen veertien dagen na ontbinding in dezelfde staat als waarin zij is afgeleverd, ongebruikt, onbeschadigd en met all behorende documentatie, garantiebewijzen, accessoires en verpakkingsmaterialen en geldig aankoopbewijs aan Proden te retourneren. Het terugzenden van het goed komt geheel voor rekening en risico van de Klant. Proden zal Consument vergoeden vanaf het moment dat alle niet op maat gemaakte goederen zijn teruggekregen. De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Artikel 14. Privacy en Cookies

De verwerkingsverantwoordelijke is de Besloten Vennootschap Proden, handelend onder de handelsnaam “Proden”, gevestigd te Ottergemsesteenweg 310, 9000 Gent, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BTW BE 0737.733.203.

De Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan Proden bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van Proden en diens medewerkers zou ontvangen. De Klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.

Proden verwerkt de basis-identiteitsgegevens en andere persoonsgegevens van de Klant, de (sub)onderaannemer(s) alsook andere bouwactoren, hun personeel, hun medewerkers, hun aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de klanten/leveranciers/onderaannemers, de boekhouding en de veiligheid op de werf. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie, de aanwezigheidslijst of andere verplichtingen bij overheidsopdrachten) en/of het gerechtvaardigd belang van de relevante partij.

Proden en diens leveranciers verbinden zich ertoe om deze persoonsgegevens alleen te verwerken met het oog op de voormelde doeleinden en dit in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming alsook alle vigerende wetten, decreten, verordeningen ter uitvoering ervan. Zij zullen deze persoonsgegevens alleen doorgeven aan Verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking.

Proden en diens leveranciers zullen de nodige voorzorgen nemen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere ongeoorloofde toegang, diefstal, vernietiging, verlies, wijziging, verstrekking, reproductie of verspreiding, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig. De Verwerkers van Proden verbinden zich er toe dezelfde verplichtingen op te leggen aan de ondernemingen en organisaties waarop Proden beroep doet.

Voor meer informatie omtrent hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, verwijzen we u graag door naar onze Privacy- en Cookiebeleid.

Artikel 15. Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.

Indien een onderdeel van deze Voorwaarden, die de overeenkomst tussen partijen uitmaken, om welke reden ook onwettig of nietig zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de overeenkomst, tenzij deze zonder dit nietige beding niet zou kunnen voortbestaan.

Artikel 16. Diversen

Geen enkele wijziging of aanpassing aan de bepalingen of voorwaarden van het Overeenkomst is geldig, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Proden werd aanvaard en bevestigd.

De gehele of gedeeltelijke nietigheid of ongeldigheid van een clausule in deze Algemene Voorwaarden leidt niet tot de nietigheid of ongeldigheid van enige andere clausules. Indien een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden, die de Overeenkomst tussen partijen uitmaken, om welke reden ook onwettig of nietig zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de Overeenkomst, tenzij deze zonder dit nietige beding niet zou kunnen voortbestaan.

PRODEN
info@proden.be
+32 489 696 881
Ottergemsesteenweg 310, 9000 Gent
BTW BE 0737.733.203

Impressie

Enkele projectenVoor onze klanten